Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Netikett

Netikett

Internet  eller  webben  –  är  på  många  sätt  ett  exceptionellt  medium.  På  Internet  kan  man  nå  hundratals  miljoner  människor  överallt  i  världen.  Webben  är  full  av  nyttiga  filer,  program,  bilder,  ljud  och  multimedia.  Förutom  information  finns  det  mycket  underhållning,  och  man  kan  också  shoppa  och  sköta  sina  bankärenden  på  webben.  Vem  som  helst  kan  framställa  webbsidor  som  kan  läsas  överallt  i  världen  och  besökas  av  hundratals  tusen  människor.  Allt  detta  är  möjligt  utan  att  geografiska  gränser  eller  avstånd  ställer  hinder  i  vägen.  För  att  det  ska  vara  så  trevligt  och  nyttigt  som  möjligt  för  oss  alla  att  använda  webben  har  vi  i  egenskap  av  operatörer  tillsammans  utarbetat  denna  Netikett  som  innehåller  anvisningar  och  regler  för  hur  man  ska  bete  sig  på  webben.

Var  artig  när  du  skriver  e-post
Skriv  inte  i  e-posten  någonting  sådant  som  du  inte  skulle  kunna  säga  till  personen  i  fråga  öga  mot  öga.  I  allmänhet  bör  man  inte  skicka  kedjebrev  vidare.  Skicka  inte  heller  vitsar  eller  osakliga  meddelanden  till  personer  som  du  inte  känner  personligen.

Respektera  mottagarens  e-postlåda
Belasta  inte  med  flit  mottagarens  postlåda.  Tänk  efter  innan  du  skickar  bifogade  dokument:  är  de  verkligen  nödvändiga  och  har  mottagaren  ett  program  som  han  kan  öppna  dem  med?  Kom  ihåg  att  skämtsamma  program  och  gratulationer  kan  sprida  virus  och  orsaka  stockningar  i  e-postsystemen.  Det  är  därför  skäl  att  iaktta  stor  försiktighet  och  noga  överväga  om  man  ska  öppna  sådan  post  eller  inte.

Var  dig  själv
Koppla  upp  dig  på  webben  med  ditt  eget  användarnamn  och  lösenord.  Förvara  lösenordet  så  att  andra  inte  har  tillgång  till  det.  Om  du  måste  avlägsna  dig  från  datorn  för  en  ögonblick  ska  du  slå  på  en  lösenordskyddad  skärmsläckare  så  att  ingen  kommer  åt  att  skicka  e-post  eller  använda  nätet  i  ditt  namn.  Använd  en  pseudonym  eller  välj  att  vara  utan  namn  endast  när  du  anlitar  sådana  tjänster  där  detta  är  allmän  praxis.

Tänk  dig  för  innan  du  skriver  till  diskussionsgrupper
När  du  skriver  meddelanden  till  allmänna  diskussionsgrupper  ska  du  se  till  att  ditt  meddelande  har  anknytning  till  det  tema  som  gruppen  diskuterar.  Skicka  inte  samma  meddelande  till  alltför  många  grupper.  Var  artig  och  vänlig  och  provocera  inte  med  flit  fram  stridigheter  och  skäll  inte  ut  andra  diskussionsdeltagare.

Iaktta  operatörens  anvisningar
Om  du  förvarar  e-postmeddelanden  i  operatörens  server  ska  du  radera  de  meddelanden  som  du  inte  längre  behöver  och  iaktta  utrymmeskontingenten.  Iaktta  också  andra  operatörers  anvisningar  t.ex.  när  du  använder  en  förmedlingsserver  (proxy).

Var  försiktig  när  du  hanterar  filer
Iaktta  normal  omsorg  och  försiktighet  när  du  skickar  programfiler  eller  dokument  till  andra  användare  och  när  du  tar  upp  dem  på  dina  egna  webbsidor.  Kontrollera  i  mån  av  möjlighet  filerna  med  tanke  på  virus  innan  du  skickar  iväg  dem.

Var  medveten  om  vad  du  förbinder  dig  till
Det  finns  många  tjänster  på  webben  som  kräver  registrering  innan  man  har  tillgång  till  dem.  Läs  noggrant  igenom  anvisningarna  och  se  till  att  du  förstår  dem  innan  du  förbinder  dig  till  någonting.  Tryck  aldrig  på  Ja/Yes-knappen  och  svara  inte  heller  annars  jakande,  om  du  inte  med  säkerhet  förstår  frågan.  Iaktta  en  alldeles  speciell  försiktighet  när  du  anlitar  tjänster  på  främmande  språk.  Om  tjänsten  kräver  registrering  och  frågar  efter  dina  personuppgifter,  ska  du  noggrant  överväga  vilka  uppgifter  du  vill  ge  om  dig  själv.

Glöm  inte  källkritiken
Kom  ihåg  att  det  inte  finns  någon  publikationströskel  på  webben.  Allt  som  står  på  webbsidorna  stämmer  nödvändigtvis  inte  överens  med  sanningen.  Om  erbjudanden  eller  tjänster  låter  för  bra  för  att  vara  sanna,  är  de  sannolikt  inte  heller  det.

Lagen och webben
Trots  att  de  flesta  lagar  har  skrivits  innan  informationsnäten  vann  spridning,  står  webben  givetvis  inte  utanför  lagen,  utan  gällande  lagar  gäller  även  den.  Allt  som  också  annars  är  olagligt  är  olagligt  också  på  webben.  Den  snabba  spridningen  av  informationstekniska  tillämpningar  har  dessutom  gjort  det  nödvändigt  att  stifta  helt  nya  lagar,  i  vilka  webbens  speciella  natur  tas  i  beaktande.Den  frihet  som  råder  inom  kommunikationen  och  webben  medför  också  ansvar.  Den  som  exempelvis  gör  en  webbsida  svarar  alltid  själv  för  innehållet  i  den.  Webbsurfarna  i  hela  världen  kan  se  sidorna.  Därför  ska  du  inte  lägga  in  sådant  material  som  kan  vara  kränkande  eller  anstötligt  och  inte  heller  något  annat  som  du  inte  heller  i  andra  sammanhang  skulle  vilja  lämna  ifrån  dig.

På  webben  kan  bl.a.  följande  bestämmelser  komma  i  fråga:
Upphovsrätts-  och  varumärkeslagarna
Lägg  inte  in  på  dina  webbsidor  material  –  t.ex.  produktnamn,  musik,  text,  fotografier,  ritningar  eller  mp3-filer  –  som  du  inte  har  rättigheter  till.  Olovligt  bruk  av  material  kan  leda  till  ekonomiska  skadeståndskrav  och  andra  juridiska  påföljder.

Sekretess
Medborgarna  har  en  i  grundlagen  stadgad  rätt  till  konfidentiell  kommunikation.  Lagen  gäller  också  e-post  och  all  elektronisk  meddelandetrafik.  Öppna  alltså  inte  e-postmeddelanden  som  är  avsedda  för  en  annan  mottagare  utan  dennes  tillstånd.

Stör  inte  trafiken  i  informationsnätet
Det  är  förbjudet  att  avsiktligt  orsaka  störningar  i  informationsnätet,  överföringen  och  e-posten  och  att  överbelasta  dessa.

Hackerverksamhet
Intrång  i  och  olovligt  bruk  av  främmande  informationssystem  –  till  och  med  försök  till  detta  –  är  ett  brott  för  vilket  påföljden  kan  vara  fängelsestraff.  Det  är  också  förbjudet  att  genom  provning  försöka  gissa  sig  till  en  annan  användares  användarnamn  och  lösenord.

Skrivning  och  spridning  av  virus
Det  är  förbjudet  att  skriva  och  avsiktligt  sprida  skadliga  virus.

Skicka  inte  e-postreklam
Använd  inte  e-posten  för  marknadsföring  om  du  inte  har  mottagarnas  tillstånd  till  detta.  Lagen  förbjuder  maskinella  massförsändelser  till  privatpersoner  per  fax,  mobiltelefon  och  e-post.  Information  till  företag,  egna  kunder  och  vänner  är  dock  tillåtet.  Även  i  detta  fall  ska  du  avlägsna  mottagarens  namn  från  adressregistret  om  han  begär  detta.

Personregister
Om  du  samlar  in  personuppgifter  om  personer  som  besöker  nätet  eller  dina  sidor  (t.ex.  genom  att  förutsätta  registrering),  ska  du  iaktta  personregisterlagens  bestämmelser.  Barnpornografispridning  och  innehav  av  barnpornografi  är  förbjudet  oberoende  av  i  vilken  form  materialet  är.

Rasism
Rasism  och  uppvigling  till  rasism  är  förbjudet.